ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20190023/22-1-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ: 20190023/22-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΩΗ246Μ990-0ΒΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) σύμφωνα με την από 27/02/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (2η Συνεδρία) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προτάσεων για την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της υπ’ αρ. πρωτ: 20190023/22-01-2019 (ΑΔΑ:9ΩΗ246Μ990-0ΒΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης  της  Πράξης: «Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development - RECONNECT» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. BMP1/2.1/2581/2017  και έχει λάβει κωδικό MIS 5017160. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Για την θέση 1: Λυδία Στεργιοπούλου

 

Για την θέση 2:  κηρύχθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος άγονη

 

Back to top