ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 20190034/04-02-2019 ΑΝΟΙΚΤΟ'Y ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ RECONNECT

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20190034/04-02-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ External Services for the Questionnaires quantifying Essential Socio-Economic and Cultural Variables στο πλαίσιο του έργου Reconnect, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Back to top