Αποτελέσματα της υπ’ αρ. πρωτ: 20190054/27-03-2019 (ΑΔΑ: 946Υ46Μ990-ΗΘΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) σύμφωνα με την από 30/04/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (3η Συνεδρίαση) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προτάσεων για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της υπ’ αρ. πρωτ: 20190054/27-03-2019 (ΑΔΑ: 946Υ46Μ990-ΗΘΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης  της  Πράξης: «Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development - RECONNECT» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. BMP1/2.1/2581/2017  και έχει λάβει κωδικό MIS 5017160. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Επιλέχθηκε για τη θέση  η κα Λυδία Παπαδάκη.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα καθίσταται οριστικό μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ICRE8.

 

Back to top